Házirend (ÁSZF) – Aquaréna

 1. Az Aquaréna mogyoródi aquapark (továbbiakban: Aquaréna) igénybevétele csak a Házirend betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával a Házirend rendelkezéseit az Aquaréna Vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a Vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja, vagy megszegi, az Aquaréna igazgatósága és munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, az Aquaréna területéről indokolt esetben eltávolíthatják.
 2. Az Aquarénába való belépés és a szolgáltatások igénybevétele a Vendégek számára érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képeznek VIP belépővel rendelkezők, illetve az Aquaréna szerződéses partnerei.
 3. Az Aquarénába belépni és annak szolgáltatásait igénybe venni csak a váltás napján érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható, másra át nem ruházható beléptető szalaggal lehet. A sérült szalag cseréjét a recepció végzi.
 4. Az Aquarénát és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Az egyes csúszdákat csak az ott elhelyezett piktogramok (rajzok) utasításai szerint szabad használni. A jelölések értelmezési nehézségének felmerülése esetén a csúszdafelelőstől kell tájékoztatást kérni. Felhívjuk Vendégeink figyelmét, hogy a létesítményeket különös elővigyázatossággal használják.
 5. Az Aquaréna berendezési, felszerelési, kölcsönzési tárgyaira kérjük, vigyázzanak. A kikölcsönzött eszközöket időben, sértetlen állapotban kell visszaszolgáltatni. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az Aquaréna igazgatósága a kár megtérítését követelheti, ill. ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet.
 6. Lázas, fertőző vagy bőrbetegségben szenvedő, görcsös eszméletvesztéses (pl.: epilepsziás) betegek, sérült nyílt sebfelületű személyek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer, alkohol hatása alatt álló személyek az Aquaréna területére nem léphetnek, ill. ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyektől az Aquaréna munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják.
 7. Gyengénlátó ill. hallássérült, valamint mozgáskorlátozott vendég csak állandó kísérő felügyelettel veheti igénybe a csúszdákat, ill. kísérő kizárólagos felelősségére használhatják az Aquaréna létesítményeit, különös tekintettel a medencékre és a csúszdákra.
 8. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett tartózkodhatnak az Aquaréna területén és a szülő, ill. felnőtt kísérő kizárólagos felelősségére használhatják az Aquaréna létesítményeit, különös tekintettel a medencékre és a csúszdákra.
 9. A gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.
 10. Az Aquaréna területén nem szabad olyan játékot játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik, a fürdőzők és pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarják.
 11. Az Aquaréna területén a kiépített közlekedési utakat, lépcsőket kell igénybe venni. Közlekedéskor fokozott figyelemmel kell lenni a lábsérülések elkerülésére (pl.: elcsúszás, elbotlás, beütés, stb.). Tilos a védőkorlátokon kihajolni, átmászni, a vendégek elől elzárt területekre belépni, a lezárt eszközöket és pályákat használni!
 12. A parkosított pihenő-napozó területeket Vendégeink szabadon használhatják.
 13. Az Aquaréna eszközeit – rendeltetési céljuknak megfelelően – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használathoz szükséges egészségi állapotban szabad igénybe venni.
 14. A Lusta Folyóba érkező Aquaréna tulajdonát képező csúszógumit a medencéből bárhová kivinni tilos, azokat csakis kizárólag a Lusta Folyón szabad használni. A Lusta Folyón saját tulajdonban lévő, fogantyúval ellátott csúszógumi használata saját felelősségre engedélyezett.
 15. Az Aquaréna tulajdonát képező csúszógumik csak a kijelölt csúszdákon használhatók, azokat kizárólag a Vadvízi Folyó, Fekete Lyuk és a Rafting csúszdákon lehet használni. A kijelölt helyen kell elhagyni a medencét és az csúszdafelügyelők/úszómesterek irányítása szerint átadni az Aquarénás csúszógumikat a soron következő vendégnek. Azokat az Aquaréna egyéb területére elvinni tilos.
 16. A csúszdafelügyelők, úszómesterek, biztonsági őrök, valamint az Aquaréna munkatársainak kérését, illetve utasításait minden esetben be kell tartani. Az Aquaréna területén felelős szolgálati tevékenységet ellátó / igazgató és helyettesei, fürdőmester, uszodamester, biztonsági szolgálat / hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyent, a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 17. Úszni nem tudó személyek az úszómedencéket és jelölt csúszdákat, protézissel rendelkezők, nyak- és gerincsérültek a csúszdákat nem használhatják.
 18. Nem szabad a medencékben étkezni, italt bevinni, tisztálkodó szert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni, a medencéket és csúszdákat homokos, olajos testtel igénybe venni. Medence és csúszdahasználat előtt a lábmosók és zuhany használata mindenki számára kötelező. A csúszdahasználat során óra, ékszer viselete tilos!
 19. A medencékbe beugrani csak az erre kijelölt helyeken szabad, az indító személyzet utasítása szerint!
 20. Forró, felhevült testtel a vízbe ugrani tilos!
 21. Tilos az Aquaréna területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet okozó tárgyat bevinni, petárdát vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 22. Az Aquaréna területén üzemidőben elsősegély szolgálat működik. Sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen igénybe vehető.
 23. Dohányozni az Aquaréna egész külső területén csak az arra kijelölt helyeken szabad. Égő cigarettacsikket szemetesbe vagy máshová dobni szigorúan tilos. Erre a célra a kihelyezett csikktartókat kérjük használni. Dohányzásra a 2012. január 1-től hatályba lépett 1999. évi XLII. Törvény módosítása a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályai vonatkoznak.
 24. Az Aquaréna területén lévő külső szolgáltatók (nem saját üzemeltetésűek) tevékenységével kapcsolatban az Aquaréna Kft. felelősséget nem vállal. Felmerülő panaszt elsődlegesen a szolgáltatóknál kell megtenni, valamint az Aquaréna igazgatóságánál is bejelenthetők.
 25. A parkolás ingyenes, nem őrzött, saját felelősséggel vehető igénybe.
 26. Szemetet, hulladékot, az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni.
 27. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a hangosbemondó, illetve az Aquaréna dolgozóinak utasítását.
 28. Az Aquaréna vendégei a belépőjegy (karszalag) megvásárlásával kifejezik és elismerik, hogy jelen Házirendet elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják.
 29. Nyitva tartás, jegykiadás, üzemidő, vendéglátó egységek:

Az Aquaréna nyitvatartási ideje a www.aquarena.hu weboldalon található meg.

A csúszdákat a zárást megelőző 20 percben lezárjuk, hogy vendégeinknek legyen ideje átöltözni.

Az Aquaréna belépőjegy és szolgáltatás árait a pénztár előtt tüntetjük fel. Belépőjegy vásárlásnál a vendégek beléptető szalagot és nyugtát kapnak, amit távozásig meg kell őrizni! Áfás számlát a pénztárban kérhetnek. Pénztárzárás az Aquaréna zárását megelőző egy órával történik. Az Aquaréna esténként külön szabályozás szerint rendezvények céljára nyitva tarthat.

Az Aquaréna területén működő kereskedelmi és vendéglátó szolgáltatásokat külső szolgáltató nyújtja, amelyek tevékenységéért az Aquaréna felelősséget nem vállal. A szolgáltató készpénzt helyettesítő (előre feltöltendő / pre-paid) fizetési rendszert működtet. A vendéglátó egységekben bankkártyás, SZÉP-kártyás és a készpénzt helyettesítő karszalagos fizetés elfogadott, a készpénzzel történő fizetés nem lehetséges!

A pénztárnál kapott szalag szabályos felhelyezéséről a beléptető kapuknál szolgálatot teljesítő személyzet gondoskodik. A beléptető kapukon elhelyezett kódolvasók a szalag ellenőrzését követően engedélyezik a belépést.

Az Aquarénában felszerelt hangosbemondó működése közlemények, hirdetések, üzenetek, közérdekű felhívások, tájékoztatások célját szolgálja. A hangos bemondás a fürdővendégek részére a recepción található tájékoztató szerint vehető igénybe.

Az üzemidőt indokolt esetben az Aquaréna igazgatósága megváltoztathatja. Rendkívüli meteorológia viszonyok között (villámlás, zápor, szélvihar, stb.) és egyéb higiéniai okok miatt (gyerekmedencébe történő higiéniás esetek stb.) az üzemeltető a csúszdák és medencék használatát ideiglenesen biztonsági okból szüneteltetheti. A változást a pénztárnál kifüggesztett hirdetménnyel, illetve hangosbemondón közölni kell. Ezért az Aquaréna igazgatósága a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik. Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörben döntse el, alkalmaz-e díjváltozást.

A záróra után kérjük Vendégeinket, hogy az Aquaréna területét rövid időn belül legyenek szívesek elhagyni.

Az Aquaréna igazgatósága csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget, az Aquaréna területén hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért nem. A ruhatárban elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek leltár és érték szerint nem áll módjában átvenni. Az értékmegőrző bérleti díj fizetésével vehető igénybe. Az értékmegőrző kulcs elhagyása esetén az Aquaréna igazgatósága külön díjat számít fel.

A medencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizének, a medencetérnek a tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért, a vízből mentettekhez az orvos/mentőtiszt kihívásáért (akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát) az uszodamester /fürdőmester felelős.

Az Aquaréna területén személy- és vagyonvédelmi célból elektronikus megfigyelőrendszer működik, amelynek tényét a vendég a belépőjegy megvásárlásával tudomásul veszi. A vendégek beléptetését, illetve meghatározott események (csúszda igénybevétele) megfigyelését digitális képrögzítővel végezzük, amely hangot nem rögzít. A Házirend megsértése a kamera által rögzített videófelvétel és az abból készített fényképfelvétellel, valamint az Aquaréna személyzete által készített fényképfelvétellel dokumentálható. (Az adatkezelési nyilvántartás száma: NAIH-66894/2013, az adatkezelés jogalapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30.§ (2) bekezdése szerinti ráutaló magatartás). A felvételeket az Igazgatóságon jogos érdekből, 3 munkanapig tároljuk. A rendszer adatainak megismerésére az Aquaréna alkalmazottai és közreműködői, a hatóságok és a bíróság, továbbá a személyes adataival kapcsolatban igényt érvényesítő személy jogosult.

Az Aquaréna vendégei a belépőjegy (karszalag) megvásárlásával kifejezik és elismerik, hogy jelen Házirendet elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják. Ennek keretében a parkban készült fotókat a GDPR szabályainak megfelelően kezeljük.

A Vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni. A Vásárlók könyve a recepciónál áll a vendégek rendelkezésére. Az Aquaréna igazgatósága köteles panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni. A Házirend be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket az Aquaréna igazgatósága nem köteles figyelembe venni! Házirendünk Vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.

Szakmai felügyeleti szerveink:

Pest Megyei Kormányhivatal

Gödöllői Járás Hivatal

Vásárlók könyve elérhető az információs pultnál (Recepció).

Az Aquaréna üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza, amely az Igazgatóságon elérhető.

Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!