HÁZIREND

Az Aquaréna házirendje

Jogi nyilatkozat

 

AQUARÉNÁBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

 1. Az Aquaréna mogyoródi aquapark (továbbiakban: Aquaréna) igénybevétele csak a Házirend betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával a Házirend rendelkezéseit, amely egyben általános szerződési feltételeknek is minősül, az Aquaréna Vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a Vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja, vagy megszegi, az Aquaréna igazgatósága és munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, az Aquaréna területéről indokolt esetben eltávolíthatják.
 1. Az Aquarénába való belépés és a szolgáltatások igénybevétele a Vendégek számára érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képeznek VIP belépővel rendelkezők, illetve az Aquaréna szerződéses partnerei.
 1. Az Aquarénába belépni és annak szolgáltatásait igénybe venni csak a váltás napján érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható, másra át nem ruházható beléptető szalaggal A sérült szalag cseréjét a recepció végzi.

 

AQUARÉNA SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBE VÉTELE

 1. Az Aquarénát és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Az egyes csúszdákat csak az ott elhelyezett piktogramok (rajzok) utasításai szerint szabad használni. A jelölések értelmezési nehézségének felmerülése esetén a csúszdafelelőstől kell tájékoztatást kérni. Felhívjuk Vendégeink figyelmét, hogy a létesítményeket különös elővigyázatossággal használják.
 1. Az Aquaréna berendezési, felszerelési, kölcsönzési tárgyaira kérjük, vigyázzanak. A kikölcsönzött eszközöket időben, sértetlen állapotban kell visszaszolgáltatni. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az Aquaréna igazgatósága a kár megtérítését követelheti, ill. ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet.
 1. Lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, görcsös eszméletvesztéses (pl.: epilepsziás) betegek, sérült nyílt sebfelületű személyek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer, alkohol hatása alatt álló személyek az Aquaréna területére nem léphetnek be, ill. ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyektől az Aquaréna munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják.
 1. Gyengénlátó ill. hallássérült, valamint mozgáskorlátozott Vendég csak állandó kísérő felügyelettel veheti igénybe a csúszdákat, il. kísérő kizárólagos felelősségére használhatják az Aquaréna létesítményeit, különös tekintettel a medencékre és a csúszdákra.
 1. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett tartózkodhatnak az Aquaréna területén és a szülő, ill. felnőtt kísérő kizárólagos felelősségére használhatják az Aquaréna létesítményeit, különös tekintettel a medencékre és a csúszdákra.
 1. A gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.
 1. Az Aquaréna területén nem szabad olyan játékot játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik, a fürdőzők és pihenni vágyó Vendégek nyugalmát zavarják.
 1. Az Aquaréna területén a kiépített közlekedési utakat, lépcsőket kell igénybe venni. Közlekedéskor fokozott figyelemmel kell lenni a lábsérülések elkerülésére (pl.: elcsúszás, elbotlás, beütés, stb.). Tilos a védőkorlátokon kihajolni, átmászni, a Vendégek elől elzárt területekre belépni, a lezárt eszközöket és pályákat használni!
 1. A parkosított pihenő-napozó területeket Vendégeink szabadon használhatják.
 1. Az Aquaréna eszközeit – rendeltetési céljuknak megfelelően – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használathoz szükséges egészségi állapotban szabad igénybe venni.

 

CSÚSZDÁK ÉS MEDENCÉK HASZNÁLATA

 1. A Lassú Folyó vízifoteljeit a medencéből bárhová kivinni tilos, azokat csakis kizárólag a Lassú Folyón szabad használni. A Lassú Folyón csúszógumit nem szabad használni.
 1. A csúszógumik csak a kijelölt csúszdákon használhatók. A csúszógumikat kizárólag a Vadvízi Folyó, Fekete Lyuk és a Rafting csúszdákon lehet használni, azokkal a kijelölt helyen kell elhagyni a medencét és az úszómesterek irányítása szerint átadni a soron következő Vendégnek. Az Aquaréna egyéb területére elvinni tilos. Az Aquaréna saját csúszógumijain kívül idegen eszköz a csúszdákon nem használható.
 1. A csúszdafelügyelők, úszómesterek, biztonsági őrök, valamint az Aquaréna munkatársainak kérését, illetve utasításait minden esetben be kell tartani. Az Aquaréna területén felelős szolgálati tevékenységet ellátó (igazgató és helyettesei, fürdőmester, uszodamester, biztonsági szolgálat) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyent, a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 1. Úszni nem tudó személyek az úszómedencéket és jelölt csúszdákat, protézissel rendelkezők, nyak- és gerincsérültek a csúszdákat nem használhatják.
 1. Nem szabad a medencékben étkezni, italt bevinni, tisztálkodószert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni, a medencéket és csúszdákat homokos, olajos testtel igénybe venni. Medence és csúszdahasználat előtt a zuhany használata mindenki számára kötelező.
 1. A medencékbe beugrani csak az erre kijelölt helyeken szabad!
 1. Forró, felhevült testtel a vízbe ugrani tilos!

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Tilos az Aquaréna területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet okozó tárgyat bevinni, petárdát vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni. 
 1. Az Aquaréna területén üzemidőben elsősegély szolgálat működik. Sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen igénybe vehető.
 1. Dohányozni az Aquaréna egész külső területén csak az arra kijelölt helyeken szabad. Égő cigarettacsikket szemetesbe vagy máshová dobni szigorúan tilos. Erre a célra a kihelyezett csikktartókat kérjük használni. Dohányzásra a 2012. január 1-től hatályba lépett 1999. évi XLII. Törvény módosítása a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályai vonatkoznak.
 1. Az Aquaréna területén lévő külső szolgáltatók (nem saját üzemeltetésűek) tevékenységével kapcsolatban az Aquaréna Kft. felelősséget nem vállal. Felmerülő panaszt elsődlegesen a szolgáltatóknál kell megtenni, valamint az Aquaréna igazgatóságánál is bejelenthetők.
 1. Szemetet, hulladékot, az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni.
 1. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a hangosbemondó, illetve az Aquaréna dolgozóinak utasítását.
 1. Az Aquarénában felszerelt hangosbemondó működése közlemények, hirdetések, üzenetek, közérdekű felhívások, tájékoztatások célját szolgálja. A hangos bemondás a fürdővendégek részére a recepción kifüggesztett tájékoztató szerint vehető igénybe.
 1. A medencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizének, a medencetér tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért, a vízből mentettekhez az orvos/mentőtiszt kihívásáért (akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le, és a mentett jól érzi magát) az uszodamester/fürdőmester felelős.
 1. A belépőjegy megvásárlásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy az Aquarénában készült fotókat, felvételeket az Aquaréna saját reklám és promóciós tevékenységéhez esetenként szabadon felhasználhassa.
 1. A Vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni. A Vásárlók könyve a recepciónál áll a Vendégek rendelkezésére. Az Aquaréna igazgatósága köteles panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni. A Házirend be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket az Aquaréna igazgatósága nem köteles figyelembe venni!

 

PARKOLÁS

 1. A parkolás ingyenes, nem őrzött, saját felelősséggel vehető igénybe.

 

ÉRTÉKMEGŐRZÉS

 1. Az Aquaréna igazgatósága csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget, az Aquaréna területén hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért nem.
 1. A ruhatárban elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek leltár és érték szerint nem áll módjában átvenni.
 1. Az értékmegőrző bérleti díj fizetésével vehető igénybe. Az értékmegőrző kulcs elhagyása esetén az Aquaréna igazgatósága külön díjat számít fel.

 

AQUARÉNA ÜZEMIDEJE, NYITVATARTÁSA

 • Az Aquaréna aktuális nyitvatartási ideje a weboldalon található meg.
 • A csúszdákat a zárást megelőző 20 percben lezárjuk, hogy Vendégeinknek legyen ideje átöltözni.
 • A záróra után kérjük Vendégeinket, hogy az Aquaréna területét rövid időn belül legyenek szívesek elhagyni.
 • Az Aquaréna esténként külön szabályozás szerint rendezvények céljára nyitva tarthat.
 • Az üzemidőt indokolt esetben az Aquaréna igazgatósága megváltoztathatja.
 • Rendkívüli meteorológia viszonyok között (villámlás, zápor, szélvihar, stb.) az üzemeltető a csúszdák és medencék használatát ideiglenesen biztonsági okból szüneteltetheti. A változást a pénztárnál kifüggesztett hirdetménnyel, illetve hangosbemondón közölni kell. Ezért az Aquaréna igazgatósága a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik.

 

BELÉPŐJEGYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRA

 • Az Aquaréna belépőjegy és szolgáltatás árait a pénztár előtt tüntetjük fel.
 • Belépőjegy vásárlásnál a Vendégek beléptető szalagot és nyugtát kapnak, amit távozásig meg kell őrizniük.
 • Áfás számlát Vendégeink a pénztárban kérhetnek.
 • Pénztárzárás az Aquaréna zárását megelőző egy órával történik.
 • Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörben döntse el, alkalmaz-e díjváltozást.

 

AQUAPAY KÉSZPÉNZMENTES FIZETÉSI RENDSZER

Az Aquaréna területén készpénzt helyettesítő fizetési rendszer működik: a készpénz helyettesítő fizetési rendszer az Aquaréna Vendégeink kényelmét, és értékeinek biztonságos megőrzését hivatott kiszolgálni.

 1. Az Aquaréna működő pénztáraiban a jegyvásárlással egy időben, vagy bármikor máskor, a karszalag vonalkódja alapján a Vendégek minden szolgáltatás igénybevételére szánt pénzösszeget letétbe helyezhetik (FELTÖLTÉS).
 1. Az Aquaréna működő pénztáraiban a nyitva tartás alatt (19:00-ig) az aznap feltöltött, de le nem vásárolt összegeket visszafizetjük a Vendégeknek (VISSZAFIZETÉS).
 1. Az Aquaréna területén lévő összes szolgáltató egységben KIZÁRÓLAG az előre feltöltött egyenleg ellenében lehet vásárolni. Ezek az egységek nem fogadnak el készpénzt és bankkártyát.
 1. A feltöltés maximális összege 20 000 Forint, (~70 EUR).
 1. A gyermek karszalagokra, nem tudunk FELTÖLTÉST elfogadni, mivel 14 éves kor alatt nem tartózkodhat gyermek felnőtt felügyelet nélkül.
 1. A karszalagra feltöltött összeg bármikor levásárolható a belépés napján, és bármikor visszaváltható a megmaradt összeg az Aquaréna nyitva tartási ideje alatt (19:00-ig).
 1. A Vendégek a feltöltés összegéről és a megmaradt egyenleg kifizetéséről bizonylatot kapnak. Bizonylatukat, kérjük, őrizzék meg, és tegyék be a ruhatárba (karszalag elvesztése esetén beazonosításra szolgáló bizonylat!)
 1. Minden vásárlás alkalmával kijelző mutatja, a vásárlás összegét és az új egyenleget.
 1. Az egyenleg lekérdezésére bármelyik pénztárban lehetőség van.
 1. A feltöltéskor a következő pénzeszközöket fogadjuk el: készpénz forint, készpénz euro, bankkártya.
 1. Amennyiben kérdése merül fel a készpénzt helyettesítő fizetési rendszerrel kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal recepciós, pénztáros kollégáinkhoz, és a vendéglátóipari egységek pultosaihoz.
 1. A pénztárnál kapott szalag szabályos felhelyezéséről a beléptető kapuknál szolgálatot teljesítő személyzet gondoskodik. A beléptető kapukon elhelyezett kódolvasók a szalag ellenőrzését követően engedélyezik a belépést.

 

HÁZIREND ELFOGADÁSA

Az Aquaréna Vendégei a belépőjegy (karszalag) megvásárlásával kifejezik és elismerik, hogy jelen Házirendet elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják. Ennek keretében bármely médiumban, bármely nyomaton megjelenő fotón utólagos személyiségjogi és anyagi követelések kizárásával, előzetes felkérés nélkül is szerepelhetnek.

Házirendünk Vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.

Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!